ДЕЙНОСТИ

Проектът е структуриран в четири основни фази:

1. Създаване и тестване на система за идентифициране на социалните, културните и междуличностните конфликти, за да се дефинират икономическите и социо-културните контекстуални фактори, водещи до конфликти.

2. Дефиниране на компетентности и умения, необходими на хората, за управление и разрешаване на междуличностни, социални и интеркултурни конфликти, както и разработване – чрез експериментални обучения – на обучителни курсове за професионалисти, които да насочват хората в преоткриването на конфликта като средство за учене и промяна, вместо възприемането му като заплаха.

3. Разработване на схема за планиране и реализиране на „Лаборатории CONTEST" - семинари, насочени към улесняване на изразяването, управлението и използването на конфликта като явление в градските райони, включени в проекта.

4. Създаване на Европейска доброволческа мрежа, целяща популяризиране и развитие на концепцията за споделена социална отговорност; да се улесни разрешаването на социални, интеркултурни и междуличностни конфликти чрез придобиване на специфични умения.